O1 Wizualizacja umiejętności

Wizualizacja ścieżek uczenia się

Ten rezultat intelektualny to opracowanie wizualizacji ścieżek uczenia się  aby pokazać  które działania / tematy zostały już zaliczone, a które nadal należy ukończyć, aby osiągnąćwybrany cel uczenia się.

Zdolność do wizualizacji różnych elementów składających się na umiejętności i kompetencje, które razem mogą stanowić podstawę odznaki, certyfikatu lub stopnia, pomaga uczącemu się zrozumieć wymaganą naukę, aby osiągnąć swoje cele. W formacie cyfrowym wizualna reprezentacja ścieżki (ścieżek) uczenia się może być dostosowana dla każdej osoby, w oparciu o jej cele edukacyjne, aby pokazać postępy i  zdobyte umiejętności oraz wskazac kolejne zagadnienia potrzebne do ukonczenia obranego celu. Pomaga to uczącemu się zrozumieć znaczenie i związek każdego działania edukacyjnego zarówno w kontekście zdobywania pojedynczych umiejętności i kompetencji, jak i jako część „szerokiego obrazu” jego osobistej ścieżki uczenia się.

Wyniki techniczne:
Umiejętności są wyświetlane w wizualnej macierzy typu wykresu słupkowego, przy czym każda kolumna reprezentuje umiejętność i wiersz z poziomem umiejętności i czynnościami z nią związanymi. Te „komórki” można wizualizować za pomocą obrazów przedstawiających wynik działania lub proces aktywności.
Ścieżki uczenia się mogą być wyświetlane jako ukierunkowany diagram sieciowy, tworząc wizualną ścieżkę od punktu początkowego do celu, który jest osiągany po ukończeniu wszystkich wymaganych kroków (jednostek uczenia się lub działań).

Wyniki IO1 we wszystkich językach partnerskich:

  • Widoki wizualizacji dla ścieżek nauczania zaimplementowane w IO4
  • Podręcznik wprowadzający dla nauczyciela
  • Podręcznik wprowadzający dla ucznia
  • Analiza wyników pilotażu ścieżek wizualnych

Nothing to display yet